REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

IPostanowienia ogólne
1. Regulamin skierowany jest do osób kupujących bilety na koncert Leo Rojas za pośrednictwem strony internetowej www.leorojas.pl (dalej jako „Użytkownicy”).
2. Sprzedawcą biletów jest Grupa ITM sp. Z.o.o z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Zakup biletów jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem a organizatorem koneru.
4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu zamawiania biletów podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany w trakcie zamówienia adres e-mail Użytkownika.
6. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu zakupu biletów przez Internet.
W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres : biuroleorojas@gmai.com, i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
7. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy przelewy24.pl,
8. Organizator koncertu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Organizator koncertu nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
9. Korzystanie z możliwości zakupu biletów online wymaga spełnienia minimalnych warunków technicznych:

• dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript,
• program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np.

Adobe Reader).

II. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży online

1. Procedura zakupu biletów polega na:

  • rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, dokonanie płatności za bilet,
  • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji,

2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jeden spektakl.
3. W celu umożliwienia przez Organizator koncertu zakupu większej liczby biletów niż określona w pkt 2 konieczny jest kontakt Użytkownika z działem obsługi pod numerem Tel. +48 721 999 440

4. Organizator koncertu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Użytkownika. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.
5. Formy płatności za bilety:

  • płatność kartą płatniczą/kredytową
  • płatność e-przelewem.
  •  
  • wydruk biletu po otrzymaniu e-maila. Niezbędne do tego jest posiadanie oprogramowania do plików w formacie PDF oraz drukarka z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze. Bilet posiada unikalny kod kreskowy, jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Bileterzy skanują kod przy wejściu na spektakl. Teatr zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na spektakl w wypadku ujawnienia duplikatu biletu,
  • w kasach biletowych  w dniu koncertu
    9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.

III. Zwroty

1. Zwroty i zamiany biletów zakupionych online możliwe są w przypadku odwołania koncertu bądź zmiany repertuaru przez Organizator koncertu
2. Informacja o koncertach odwołanych oraz o zmianie repertuaru jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 2-3 niniejszego paragrafu, zwrot kwot wpłaconych przez Użytkownika nastąpi przelewem na konto za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał wpłaty.
4. Spektakle rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie. W razie spóźnienia widzowie nie będą wpuszczani na spektakl aż do przerwy (w razie braku przerwy, spóźnieni

widzowie nie będą wpuszczani). W takim przypadku nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu.

IVReklamacje
1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: biuroleorojas@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne zawierać powinno przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji.
2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Teatr w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
4. Teatr nie ponosi w stosunku do Użytkownika odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Użytkownik.

VOchrona danych osobowych
1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży biletów jest Grupa Tur Media sp.zo.o. Z siedzibą w skarżysku Kamiennej. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku ze sprzedażą biletów i niezbędnym kontaktem z Użytkownikiem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. 2. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizator koncertu danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów online.
3. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VIPostanowienia końcowe
1. Zakup biletów online możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu postanowień powyższego Regulaminu.
2. Regulamin zawiera postanowienia zgodne z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.